Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Εκτύπωση
Τρίτη, 08 Σεπτέμβριος 2015 06:59

με τι λήξη του διδακτικού έτους, παρακαλούνται οι Δ/ντές των Γ/σίων να δίνουν βεβαίωση όπως φαίνεται παρακάτω στις οικογένειες των μαθητών που διακιούνται εισοδηματική ενίσχυση.
σας στέλνω την αίτηση, την Υπ. Δήλωση και το ΦΕΚ
Δικαιολογητικά επιδόματος 300?

για κάθε μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως και την 3η τάξη Γυμνασίου)

· Αίτηση
· ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
όπου να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο
και ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ
· ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 2015 (έως 3.000, ?)
· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρόσφατο)
· ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986
* περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά
· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Δ/ΝΤΉ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
από την οποία να προκύπτει η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε μετά την λήξη του Διδακτικού έτους.('Βεβαίωση του Διευθυντή δημόσιου σχολείου Πρω-τοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε. Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση.'αρθ.1 παρ.3ΦΕΚ2204/β'/2012)

οι γονείς που δικαιούνται την εισοδηματική ενίσχυση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην Δ/νση Δ.Ε. Κοζανης γραφείο 27, Διοικητηριο 4 όροφος

Σχετικά με το "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 2015 (έως 3.000, ?)"
αφορά το εκκαθαριστικό που λάβανε ή θα λάβουν το έτος (2015) ,
για τις εισφορές του οικονομικού έτους 2014
και έως 3.000 ? εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό (μονογονειακές οικογένειες)
οι γονείς που είναι διαζευγμένοι και αντίγραφο της απόφασης επιμέλειας παιδιού
Μήνυμα 27 από 722